« vissza a keresési eredmény listához  
SALÉTROMSAVICSC: 0183 (2016 november)
Koncentrált salétromsav (70 %-os)
CAS #: 7697-37-2
ENSZ #: 2031
EINECS #: 231-714-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Használjon nagy mennyiségű vizet, szén-dioxidot. Por, Hab használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Az anyag NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. A bőr sárga elszineződése. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat. Kötény.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a szegycsont mögött. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. Óvatosan semlegesíteni kell a maradékot nátrium karbonáttal. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecorr
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Légúti irritációt okozhat
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Lásd Megjegyzések. 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, bázisoktól, szerves vegyületektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Csak az eredeti tartályban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
SALÉTROMSAV ICSC: 0183
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik melegítve. Ezzel mérgező és irritáló füstöket, beleértve nitrogén-oxidokat képez. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal, mint terpentin, faszén és alkohol. Az anyag erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású a fémekre. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Hevesen reagál szerves vegyületekkel. 

Képlet: HNO3
Molekulatömeg: 63.0
Forráspont: 121° C
Olvadáspont: -41.6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Oldékonyság vízben 20° C-on: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 6.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.07
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.21  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Nagy koncentrációk inhalációja okozhat tüdőgyulladást és tüdőödémát. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet a fogakra. Okozhat fog eróziót. Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra és a tüdőre. Okozhat krónikus légúti gyulladást és csökkent tüdőműködést. Ezen erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; 4 ppm mint STEL.
EU-OEL: 2.6 mg/m³, 1 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
IARC szerint az erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. (1. csoport). Azonban nincs adat ezen anyag más fizikai formáinak rákkeltő hatására vonatkozóan. Ezért GHS szerint nincs rákkeltőként osztályozva.
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 274).
CK: 2.6 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 007-004-00-1; VESZÉLY; H272 H314; Piktogram: GHS03 GHS05; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, C; R: 8-35; S: (1/2)-23-26-36-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019