« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-ETIL-KETONICSC: 0179 (2017 április)
MEK
Etil-metil-keton
2-Butanon
Metilaceton
CAS #: 78-93-3
ENSZ #: 1193
EINECS #: 201-159-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon alkohol-rezisztens habot, vizet, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Hányás. Álmosság. Érzészavar. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Súlyos szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Hűvösen. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-ETIL-KETON ICSC: 0179
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és szervetlen savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad egyes műanyagokat. 

Képlet: C4H8O / CH3COCH2CH3
Molekulatömeg: 72.1
Forráspont: 80° C
Olvadáspont: -86° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 29 (jó)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 10.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.41
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.1
Lobbanáspont: -9° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 505° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-11.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.29
Viszkozitás: 0.40 cP 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció okozhat eszméletlenséget. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 200 ppm mint TWA; 300 ppm mint STEL; BEI van.
MAK: 600 mg/m³, 200 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 600 mg/m³, 200 ppm mint TWA; 900 mg/m³, 300 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 205).
ÁK: 600 mg/m³, CK: 900 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-002-00-3; VESZÉLY; H225 H319 H336; Piktogram GHS02 GHS07; Megjegyzés: 6.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-9-16; Megjegyzés: 6 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019