« vissza a keresési eredmény listához  
MANGÁN-DIOXIDICSC: 0175 (2003 november)
Mangán(IV)oxid
CAS #: 1313-13-9
EINECS #: 215-202-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.    NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
MANGÁN-DIOXID ICSC: 0175
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEKETE ~ BARNA POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 553° C felett. Ezzel mangán(III)oxidot és oxigént, ami növeli a tűzveszélyt képez. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál alumíniummal hevítéskor. 

Képlet: MnO2
Molekulatömeg: 86.9
Elbomlik 535° C-on
Sűrűség: 5.0 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az aeroszol irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre és a központi idegrendszerre. Okozhat hörghurut, tüdőgyulladás, idegi és elme-lélektani rendellenességek iránti fokozott hajlamot (mangánizmus). Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (mint Mn, belélegezhető frakció): 0.1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
EU-OEL: (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³ mint TWA; (mint Mn respirábilis frakció): 0.05 mg/m³ mint TWA.
MAK: (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³; (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 196 - mangán és szervetlen sói, Mn-re számítva).
ÁK: 0,2 mg/m³ (inh), 0,05 mg/m³ (resp).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 025-001-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H318; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/22; S: (2)-25 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019