« vissza a keresési eredmény listához  
MANEBICSC: 0173 (2003 november)
Mangán, etilénbisz(ditiokarbamát)
((1,2-Etándiilbisz(karbamoditioát))(2-))mangán
Mangán-etilén-1,2-ditiokarbamát
CAS #: 12427-38-2
ENSZ #: 2210
EINECS #: 235-654-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet vízzel.    Használjon szén-dioxidot, száraz port. Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 4.3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
MANEB ICSC: 0173
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA POR VAGY KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik savakkal vagy nedvességgel érintkezve. Ezzel mérgező és tűzveszélyes gázokat, beleértve hidrogén-szulfidot és szén-diszulfidot képez. 

Képlet: C4H6N2S4.Mn
Molekulatömeg: 265.3
Elbomlik 192-204° C-on
Sűrűség: 1.92 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon csekély 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vesére és a központi idegrendszerre. Okozhat vesekárosodást és idegi és elme-lélektani zavarokat (mangánizmus). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
ENSZ szám 2968: Veszély osztály 4.3; Csomagolási csoport III; Maneb ön-melegedés ellen stabilizálva.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-077-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H361d H332 H319 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 37-43; S: (2)-8-24/25-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019