« vissza a keresési eredmény listához  
IZOPROPIL-GLICIDIL-ÉTERICSC: 0171 (1998 november)
1,2-Epoxy-3-izopropoxipropán
IGE
(Izopropoximetil)oxirán
2,3-Epoxipropil-izopropil-éter
CAS #: 4016-14-2
ENSZ #: 1993
EINECS #: 223-672-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  33° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  33° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Hűvösen. Szárazon. Sötétben tartandó. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOPROPIL-GLICIDIL-ÉTER ICSC: 0171
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez levegőnek vagy fénynek kitéve. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, aminokkal és savakkal. 

Képlet: C6H12O2
Molekulatömeg: 116.2
Forráspont: 137° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.92
Oldékonyság vízben, g/100ml: 19
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 1.25
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.15
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.04
Lobbanáspont: 33° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: lásd Megjegyzések
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 75 ppm mint STEL.
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019