« vissza a keresési eredmény listához  
KUMOLICSC: 0170 (2014 április)
(1-Metiletil)benzol
2-Fenilpropán
Izopropilbenzol
CAS #: 98-82-8
ENSZ #: 1918
EINECS #: 202-704-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  31° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  31° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Koordinációs zavar. Álmosság. Fejfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Lásd Belégzés. Aspirációs veszély!  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Feltételezhetően rákot okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
KUMOL ICSC: 0170
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál savakkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. 

Képlet: C9H12 / C6H5CH(CH3)2
Molekulatömeg: 120.2
Forráspont: 152° C
Olvadáspont: -96° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.90
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 0.2 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 427
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 31° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 420° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-6.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.66
Viszkozitás: 0.85 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a felső légutakra. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 50 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(4); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 50 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 250 mg/m³, 50 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 191)
ÁK: 50 mg/m³, CK: 250 mg/m³. Jellemzõ tulajdonságai: b (bõrön át is felszívódó anyag), i (ingerlõ anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-024-00-X; VESZÉLY; H226 H304 H335 H411; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 10-37-51/53-65; S: (2)-24-37-61-62; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019