« vissza a keresési eredmény listához  
IZOFORONICSC: 0169 (2000 október)
1,1,3-Trimetil-3-ciklohexén-on
3,5,5,-Trimetilciklohex-2-enon
Izoacetoforon
CAS #: 78-59-1
EINECS #: 201-126-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  84° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  84° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Torokfájás. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és aminoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOFORON ICSC: 0169
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel, erős bázisokkal és aminokkal. 

Képlet: C9H14O
Molekulatömeg: 138.2
Forráspont: 215° C
Olvadáspont: -8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.92
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 1.2
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 40
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.8
Lobbanáspont: 84° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 460° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-3.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.67  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint STEL; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 11 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-012-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H351 H312 H302 H319 H335; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21/22-36/37-40; S: (2)-13-23-36/37/39-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019