« vissza a keresési eredmény listához  
VAS-PENTAKARBONILICSC: 0168
Vas-karbonil
Pentakarbonil-vas
1995 március
CAS #: 13463-40-6
ENSZ #: 1994
EINECS #: 236-670-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Szédülés. Hányás. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól zárva. Tartsa inert gáz alatt. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
VAS-PENTAKARBONIL ICSC: 0168
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ SÁRGA VAGY SÖTÉTVÖRÖS, VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Az anyag spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Lebomlik hevítés és égés hatására. Lebomlik fény hatására. Így mérgező gázok képződnek, beleértve vas-oxidokat és szén-monoxidot. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C5FeO5 / Fe(CO)5
Molekulatömeg: 195.9
Forráspont: 103° C
Olvadáspont: -20° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.5
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 4.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Lobbanáspont: -15° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 50° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.7-12.5 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a tüdőre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; 0.2 ppm mint STEL.
MAK: 0.81 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A légszomj, köhögés, cianózis, láz tünetei csak 12-36 óra eltleltével jelentkeznek.
A szag nem figyelmeztet ha mérgező koncentrációk vannak jelen.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018