« vissza a keresési eredmény listához  
JÓDICSC: 0167 (2004 április)
CAS #: 7553-56-2
ENSZ #: 3495
EINECS #: 231-442-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Zihálás. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szervetlen gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
JÓD ICSC: 0167
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ KÉKESFEKETE VAGY SÖTÉTBÍBOR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Az anyag könnyen szublimál. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál fémporokkal, antimonnal, ammóniával, acetaldehiddel és acetilénnel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: I2
Molekulatömeg: 253.8
Forráspont: 184° C
Olvadáspont: 114° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 4.9
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.03
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.04
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.49  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag irritálja a bőrt. A gőz inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat ritka esetekben. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztma-szerű szindrómát (RADS) okozhat. Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 ppm mint TWA; 0.1 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a halakra. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 165).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 053-001-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H332 H312 H400; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 20/21-50; S: (2)-23-25-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019