« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-SZULFIDICSC: 0165 (2017 április)
Kénhidrogén
CAS #: 7783-06-4
ENSZ #: 1053
EINECS #: 231-977-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel), ha folyadék állapotú. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel, száraz porral oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Nehézlégzés. Légszomj. Szabálytalan pulzus. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Zárja el a palackot, ha lehetséges! Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasskull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Alkalmazzon folyamatos monitor rendszert, riasztóval. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
HIDROGÉN-SZULFID ICSC: 0165
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES ZÁPTOJÁS SZAGŰ, SZINTELEN, SŰRITETT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek mint kén-oxidok. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja sok fémet és egyes műanyagokat. 

Képlet: H2S
Molekulatömeg: 34.1
Forráspont: -60° C
Olvadáspont: -85° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.19
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 270° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.9-45.5
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1880
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.92  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció okozhat eszméletlenséget. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; 5 ppm mint STEL.
MAK: 7.1 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 7 mg/m³, 5 ppm mint TWA; 14 mg/m³, 10 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Mivel a szag figyelmeztető hatása hiányozhat a határérték felett (a szaglóideg bénulása), jelentős a mérgezés veszélye. Kénhidrogén jelenlétében a szag nem megfelelő figyelmeztetés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 177).
ÁK: 7 mg/m³, CK: 14 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-001-00-4; VESZÉLY; H220 H330 H400; Piktogram GHS02 GHS04 GHS06 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T+, N; R: 12-26-50; S: (1/2)-9-16-36-38-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019