« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-PEROXID (>60%-OS VIZES OLDAT)ICSC: 0164 (2018 május)
Hidrogén-dioxid
Dihidrogén-dioxid
CAS #: 7722-84-1
ENSZ #: 2015
EINECS #: 231-765-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Az anyag meggyújthat gyúlékony anyagokat.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik hővel vagy fém katalizátorokkal.  NEM érintkezhet forró felületekkel.  NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Bőr elszineződés. Duzzanat. Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Szaruhártya sérülés. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Aspirációs veszély! Torokfájás. Hasi fájdalom. Haspuffadás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a felső légutakat és a tüdőt
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Sötétben tartandó. Tárolja szelepes tartályokban Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag. 
HIDROGÉN-PEROXID (>60%-OS VIZES OLDAT) ICSC: 0164
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik fény hatására. Lebomlik melegítve. Ezzel oxigént képez. Ez fokozza a tűzveszélyt. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez - különösen fémek jelenlétében - tűz és mérgezés veszélyt okoz. Megtámad sok szerves anyagot, mint a textilek és a papír. 

Képlet: H2O2
Molekulatömeg: 34.0
Forráspont: 141° C (90%)
Forráspont: 125° C (70%)
Olvadáspont: -11° C (90%), -39° C (70%)
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4 (90%)
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.3 (70%)
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.2 (90%)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.1 (70%)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.36  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz súlyosan irritálja a légutakat. A lenyelés erős habkéződést okozhat, a fulladás és aspiráció veszélyével. Az anyag lenyelése következtében oxigén buborékok keletkezhetnek a vérben (embólia), ami sokkot okoz. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A gőz ismételt vagy krónikus belégzése a felső légutak krónikus gyulladását okozhatja. Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Az anyagnak hatása lehet a hajra. Okozhat kifehéredést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 0.71 mg/m³, 0.5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Más ENSZ szám 2014, (Hidrogén-peroxid, 20-60%-os vizes oldat): Veszély osztály 5.1, kiegészítő veszély 8, csomagolási csoport II); 2984 (Hidrogén-peroxid, 8-20%-os vizes oldat): Veszély osztály 5.1, csomagolási csoport III).  

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019