« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-KLORIDICSC: 0163 (2016 november)
Sósav (vízmentes)
Vizmentes hidrogén-klorid
Hidroklórsav, vízmentes
CAS #: 7647-01-0
ENSZ #: 1050
EINECS #: 231-595-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasskull;toxiccorr
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Lásd Megjegyzések. 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Hűvösen. Tűzbiztos módon, ha épületben van. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
HIDROGÉN-KLORID ICSC: 0163
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ezzel mérgező gázt (klór - lásd ICSC 0126) képez. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: HCl
Molekulatömeg: 36.5
Forráspont: -85.1° C
Olvadáspont: -114.2° C
Sűrűség (gáz): 1.00045 g/l
Oldékonyság vízben, g/100ml 30° C-on: 67 (mérsékelt)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.25  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. E gáz inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Nagy koncentrációk inhalációja okozhat tüdőgyulladást. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet a fogakra. Okozhat fog eróziót. Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra és a tüdőre. Okozhat krónikus légúti gyulladást és csökkent tüdőműködést. Ezen erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 3.0 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 8 mg/m³, 5 ppm mint TWA; 15 mg/m³, 10 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
IARC szerint az erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. (1. csoport). Azonban nincs adat ezen anyag más fizikai formáinak rákkeltő hatására vonatkozóan. Ezért GHS szerint nincs rákkeltőként osztályozva.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Más ENSZ számok: 2186 (hűtött folyadék) veszély osztály: 2.3, kiegészítő veszély: 8; 1789 (Sósav) veszély osztály: 8, csomagolási csoport II vagy III.
A vizes oldatok akár 38 % hidrogén-kloridot tartalmazhatnak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 275).
ÁK: 8 mg/m³, CK: 16 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-002-00-2; VESZÉLY; H331 H314; Piktogram: GHS04 GHS06 GHS05; Megjegyzés: U5.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, C; R: 23-35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019