« vissza a keresési eredmény listához  
GLUTÁRALDEHIDICSC: 0158 (2017 április)
Pentán-1,5-dial
Glutárdialdehid
Glutaral
CAS #: 111-30-8
ENSZ #: 2810
EINECS #: 203-856-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    Lásd Kémiai veszélyek.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Orrvérzés. Nehézlégzés. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb. Szaruhártya sérülés.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hasmenés. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Bőr- és szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Okozhat légúti irritációt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, összeférhetetlen anyagoktól és aminoktól. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős bázisoktól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
GLUTÁRALDEHID ICSC: 0158
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ TISZTA VISZKÓZUS SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Reagál erős bázisokkal, erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C5H8O2 / OHC(CH2)3CHO
Molekulatömeg: 100.1
Elbomlik 187-189° C-on
Olvadáspont: -14° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.22  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint STEL; (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.21 mg/m³, 0.05 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az előírt foglalkozási expozíciós határértéket a munkahelyi expozíció alatt semmikor sem szabad túllépni.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Lásd ICSC 0352. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-022-00-X; VESZÉLY; H331 H301 H314 H334 H317 H400; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-34-42/43-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019