« vissza a keresési eredmény listához  
FOLPETICSC: 0156 (2010 november)
N-(Triklórmetiltio)ftálimid
2-{(Triklórmetil)tio}-1H-izoindol-1,3(2H)-dion
Folpan
CAS #: 133-07-3
ENSZ #: 3077 (k.m.n.)
EINECS #: 205-088-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést (ha por, ne).  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: védőkesztyű és vegyvédelmi öltözet. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a gyomor-bélcsatornát
Szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FOLPET ICSC: 0156
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve kén-oxidokat, nitrogén-oxidokat és sósavat (lásd ICSC 0163). 

Képlet: C9H4Cl3NO2S
Molekulatömeg: 296.6
Olvadáspont: 177° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <0.0013
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.85  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a gyomor-bélrendszerre. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 1 mg/m3, mint TWA; (SEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha a peszticid szénhidrogén oldószer tartalmú formulációban van jelen, nem szabad hánytatni.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-045-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H351 H332 H319 H317 H400; Piktogram: GHS08 GHS 07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 20-36-40-43-50; S: (2)-36/37-46-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019