« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-OXIDICSC: 0155 (2015 július)
1,2-Epoxietán
Oxirán
Dimetilén-oxid
CAS #: 75-21-8
ENSZ #: 1040
EINECS #: 200-849-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatát okozza a hevítés okozta lebomlás.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, alkohol-rezisztens habbal, vízpermettel, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. Hányás. Gyengeség.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Fagyás. Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS a csatornába belemosni! TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Bőrirritáló hatású
Okozhat légúti irritációt
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
ETILÉN-OXID ICSC: 0155
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hevítésre, savak, bázisok, fém-kloridok és fém-oxidok hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik 560° C felett levegő hiányában. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál sok vegyülettel. 

Képlet: C2H4O
Molekulatömeg: 44.1
Forráspont: 11° C
Olvadáspont: -111° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 146
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.5
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 429° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3-100
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A vizes oldat hólyagokat okozhat a bőrön. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Az anyag emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
EU-OEL: 1.8 mg/m³, 1 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS: az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 125).
ÁK: 1.8 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), b (bőrön át is felszívódó anyag), k (rákkeltő anyag: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-023-00-X; VESZÉLY; H220 H350 H340 H331 H319 H335 H315 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS06 GHS08; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 45-46-12-23-36/37/38; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019