« vissza a keresési eredmény listához  
ETANOLAMINICSC: 0152 (2019 november)
2-Hidroxietil-amin
2-Aminoetanol
CAS #: 141-43-5
ENSZ #: 2491
EINECS #: 205-483-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  85° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  85° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Légszomj. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Légszomj. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, ammónia és szerves ammónia származékok elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható műanyag tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot inert adszorbenssel kell felitatni. Azután bő vízzel le kell mosni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól, alumíniumtól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ETANOLAMIN ICSC: 0152
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS, HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag közepesen erős bázis. Megtámadja a rezet, az alumíniumot, ötvözeteiket és a gumit. 

Képlet: C2H7NO / H2NCH2CH2OH
Molekulatömeg: 61.1
Forráspont: 171° C
Olvadáspont: 10° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.02
Oldékonyság vízben: szabadon oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 53
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 85° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 410° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5.5-17
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.31 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a bőrre és a szemre. Lenyelve maró hatású. A gőz irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 3 ppm mint TWA; 6 ppm mint STEL.
MAK: 0.51 mg/m³, 0.2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 2.5 mg/m³, 1 ppm mint TWA; 7.6 mg/m³, 3 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 17).
ÁK: 2.5 mg/m³, CK: 7.6 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-030-00-8; VESZÉLY; H332 H312 H302 H314; Piktogram: GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019