« vissza a keresési eredmény listához  
DIFENILOL-PROPÁN-DIGLICIDIL-ÉTERICSC: 0151 (1997 szeptember)
2,2-Bisz(4-(2,3-epoxipropoxi)fenil)propán
Dimetilmetán-diglicidil-éter
Biszfenol-A-diglicidil-éter
CAS #: 1675-54-3
EINECS #: 216-823-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Szédülés. Álmosság.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DIFENILOL-PROPÁN-DIGLICIDIL-ÉTER ICSC: 0151
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SÁRGÁS BARNA VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C21H24O4 / C2H3OCH2OC6H3C3H6C6H5OCH2C2H3O
Molekulatömeg: 340.5
Olvadáspont: 8-12° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.17
Oldékonyság vízben: lásd Megjegyzések
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 11.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): lásd Megjegyzések
Lobbanáspont: 79° C ny.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Forráspont, vízoldékonyság, gőznyomás, a gőz/levegő keverék relatív sűrűsége, öngyulladási hőmérséklet és robbanási határok ismeretlenek az irodalomban.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-073-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H319 H315 H317; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36/38-43; S: (2)-28-37/39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019