« vissza a keresési eredmény listához  
OXIGÉNICSC: 0138 (1999 október)
CAS #: 7782-44-7
ENSZ #: 1072
EINECS #: 231-956-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Torokfájás. Látászavar. Lásd Megjegyzések.    Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr      
Szem   Viseljen szemvédőt.   
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
OXIGÉN ICSC: 0138
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: O2
Molekulatömeg: 32.0
Forráspont: -183° C
Olvadáspont: -218.4° C
Oldékonyság vízben, ml/100ml 20° C-on: 3.1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.65  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagy koncentrációban irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a tüdőre és a szemre. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Nagy koncentrációk ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A belégzési tünetek csak extrém magas koncentrációjú expozícióra jellemzőek.
Lásd még ICSC 0880: Oxigén hűtött folyadék (kriogén folyadék). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 008-001-00-8; VESZÉLY; H270; Piktogram: GHS03 GHS04; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O; R: 8; S: (2)-17 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019