« vissza a keresési eredmény listához  
KLOROPRÉNICSC: 0133 (2009 április)
2-Klór-1,3-butadién
2- Klórbutadién
Béta-kloroprén
CAS #: 126-99-8
ENSZ #: 1991 (gátolt)
EINECS #: 204-818-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon port, vízpermetet, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Nehézlégzés. Szívdobogás érzés. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Égő érzés. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Szaruhártya sérülés.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve mérgező
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Károsítja a szerveket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól zárva. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KLOROPRÉN ICSC: 0133
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Az anyag könnyen képezhet robbanásveszélyes peroxidokat speciális, robbanásveszélyes polimerizációt elindító körülmények között. Az anyag polimerizálhat ha nincs stabilizálva. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Égéskor mérgező és maró gázokat képez, beleértve foszgént (lásd ICSC 0007) és hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163). Reagál oxidálószerekkel és fémporokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C4H5Cl / CH2=CClCH=CH2
Molekulatömeg: 88.5
Forráspont: 59.4° C
Olvadáspont: -130° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.96
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.03 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 23.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.5
Lobbanáspont: -20° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 440° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.9-20
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.2 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tüdőödémát. Az anyag hatással lehet számos szervre. Okozhat működés károsodást. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást és hajhullást okozhat. Az anyagnak hatása lehet több szervre. Okozhat kóros működést. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
Tárolás céljából általában hidrokinon vagy fenotiazin adnak hozzá gátlószerként.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 182).
ÁK: 18 mg/m³, CK: 72 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-036-00-8; VESZÉLY; H225 H350 H332 H302 H373 H319 H335 H315; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T; R: 45-11-20/22-36/37/38-48/20; S: 53-45; Megjegyzés: D, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019