« vissza a keresési eredmény listához  
1-KLÓRETÁNICSC: 0132 (2000 október)
Monoklóretán
Etil-klorid
CAS #: 75-00-3
ENSZ #: 1037
EINECS #: 200-830-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel), ha folyadék állapotú. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Letargia. Fejfájás. Hasi görcsök.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
Speciális szigetelt gázpalack.
Speciális szerelékek. 
1-KLÓRETÁN ICSC: 0132
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező gázok képződnek mint sósav (lásd ICSC 0163) és foszgén (lásd ICSC 0007). 

Képlet: C2H5Cl / CH3CH2Cl
Molekulatömeg: 64.5
Forráspont: 12.5° C
Olvadáspont: -138° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.918
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.574
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 133.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.22
Lobbanáspont: -50° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 519° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.6-14.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.54  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat eszméletlenséget, szívritmus zavart és halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B.
EU-OEL: 268 mg/m³, 100 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 127).
ÁK: 268 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-009-00-0; VESZÉLY; H220 H351 H412; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS08; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xn; R: 12-40-52/53; S: (2)-9-16-33-36/37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019