« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRICSC: 0126 (2009 március)
CAS #: 7782-50-5
ENSZ #: 1017
EINECS #: 231-959-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.    NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Zihálás. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon légzésvédőt, zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Lásd Megjegyzések. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS. Vörösség. Égő érzés. Fájdalom. Bőrégés.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasflam circlecorrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a tüdőt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 és 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális szigetelt gázpalack.
Tengerszennyező. 
KLÓR ICSC: 0126
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ ZÖLDESSÁRGA SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony anyagokkal és redukálószerekkel. Az anyag a legtöbb szerves és szervetlen anyaggal reakcióba lép, tűz és robbanás veszélyt okozva. Megtámadja a fémeket, a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: Cl2
Molekulatömeg: 70.9
Forráspont: -34° C
Olvadáspont: -101° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.7
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 673
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. Inhalációja okozhat tüdőgyulladást. inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Kiömlés esetén a gáz ártalmas koncentrációja a levegőben nagyon gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a légzőrendszerre és a tüdőre. Okozhat krónikus gyulladást és kóros működést. Az anyagnak hatása lehet a fogakra. Okozhat eróziót. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; 0.4 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m³, 0.5 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A szivárgó palackot NE locsolja vízzel (a palack korrodálódásának megelőzése érdekében).
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 179).
CK: 1.5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag),
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-001-00-7; VESZÉLY; H270 H331 H319 H335 H315 H400 H410; Piktogram: GHS03 GHS04 GHS06 GHS09; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23-36/37/38-50; S: (1/2)-9-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019