« vissza a keresési eredmény listához  
KERÁMIA ROSTOK (ALUMINIUM-SZILIKÁT)ICSC: 0123 (2012 június)
Refrakter kerámia rostok
RCF
CAS #: 142844-00-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt. Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Viszketés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan zárható tartályokba söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Feltételezhetően rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
KERÁMIA ROSTOK (ALUMINIUM-SZILIKÁT) ICSC: 0123
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, SZINTELEN ~ KRÉMSZINŰ KRISTÁLYOS ANYAG. 1000°C FÖLÉ HEVÍTVE KRISTÁLYOS ANYAGOT KÉPEZ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 


Olvadáspont: 1700-2040° C
Sűrűség: 2.6-2.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a légutakban, szemen és bőrön. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 rost/cm³ mint TWA; (lásd Megjegyzések); A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: rákkeltő kategória: 2.
EU-OEL: 0.3 rost/ml mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
Az exponált dolgozók időszakos orvosi vizsgálata ajánlott.
Az 1000° C fölé hevített kerámia rostokból keletkező kristályos anyagok, mint a kristályos szilicium, lehetséges, hogy a dolgozók fokozott tüdőrák kockázatát jelentik.
A TLV érték olyan rostokra vonatkozik, amelyeknek hossza nagyobb, mint 5 µm és hossz - keresztmetszet aránya egyenlõ vagy nagyobb, mint 3:1, membrán filter módszerrel meghatározva, 400-450 X nagyítással (4-mm objektív) fáziskontraszt megvilágítással.
A 2017/2398 Irányelv szerint, ez az EU-OEL azokra a refrakter kerámia rostokra vonatkozik, amelyek a 2004/37/EC irányelv 2(a) cikkely (i) pontja értemében rákkeltők: anyag vagy keverék, amely megfelel az Európai Parlament és Tanács (EC) No 1272/2008 Rendelet I. Mellékletében lefektetett 1A vagy 1B rákkeltő kategóriaként való osztályozási kritériumoknak.
Az Európai Bizottság Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottságának osztályozása szerint a refrakter kerámia rostok a „C” rákkeltő kategóriába tartoznak (genotoxikus rákkeltő, amelynél gyakorlati határérték megállapítható). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2 sz. Melléklet: 2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm³ -ben: Mesterséges ásványi rostok:
Tűzálló kerámia rostok: 0,3 rost/cm³. Tulajdonság: k (rákkeltő: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 650-017-00-8; VESZÉLY; H350; Piktogram: GHS08; Megjegyzés: AR.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 49-38; S: 53-45; Megjegyzés: A, R 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019