« vissza a keresési eredmény listához  
KAPROLAKTÁMICSC: 0118 (2009 november)
Hexahidro-2H-azepin-2-on
epszilon-Kaprolaktám
1,6-Hexanolaktám
Perhidroazepin-2-on
CAS #: 105-60-2
EINECS #: 203-313-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, port, szén-dioxidot, nagy mennyiségű vizet.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Hasi görcsök. Szédülés. Fejfájás. Zavartság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Hagyja megszilárdulni. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
KAPROLAKTÁM ICSC: 0118
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK VAGY PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és ammóniát. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Így mérgező füstöket képez. 

Képlet: C6H11NO
Molekulatömeg: 113.2
Forráspont: 267° C
Olvadáspont: 70° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.02
Oldékonyság vízben: jó
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.26
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.91
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 125° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 375° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.19  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt, a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre és a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; A5 (nem gyanított emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 10 mg/m³ mint TWA; 40 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyagot rendszerint folyékony (olvadt) formában, kb. 80°C-on használják, tárolják és szállítják. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 173).
ÁK: 10 mg/m³, CK: 40 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-069-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H332 H302 H319 H335 H315; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/22-36/37/38; S: (2) 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019