« vissza a keresési eredmény listához  
KADMIUM-OXIDICSC: 0117 (2005 október)
Kadmium-monoxid
CAS #: 1306-19-0
ENSZ #: 2570 (Kadmium vegyületek)
EINECS #: 215-146-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr     Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
KADMIUM-OXID ICSC: 0117
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN BARNA KRISTALYOK VAGY AMORF POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál magnéziummal hevítve. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: CdO
Molekulatömeg: 128.4
Szublimációs pont: 1559° C (kristályok)
Elbomlik 900-1000° C-on (amorf)
Sűrűség (amorf): 6.9 g/cm³
Sűrűség (kristályok): 8.15 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. Mechanikus irritációt okozhat a szemen. Az aeroszol belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére és a tüdőre. Okozhat vesekárosodást és szöveti károsodást. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 0.002 mg/m3, mint TWA; 0.01 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (mint Cd, inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: inhalable 0.001 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a növényekben és a tengeri eredetű élelemben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
EU-OEL: 0.004 mg/m3 engedélyezett 2027. július 11.-ig. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegõben megengedett határértékek: (Sorszám: 166, Kadmium és szervetlen vegyületei, Cd-ra számítva).
ÁK: 0,004 mg/m³ resp; Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1/B).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kadmium, 0,002 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 048-002-00-0; VESZÉLY; H350 H341 H360fd H330 H372 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019