« vissza a keresési eredmény listához  
TERC-BUTIL-ALKOHOLICSC: 0114 (2008 április)
terc-Butanol
2-Metil-2-propanol
2-Metilpropán-2-ol
1,1-Dimetiletanol
Trimetil-karbinol
CAS #: 75-65-0
ENSZ #: 1120
EINECS #: 200-889-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Hányinger. Fejfájás. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelése ártalmas lehet
Okozhat álmosságot és szédülést
Szem irritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
TERC-BUTIL-ALKOHOL ICSC: 0114
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, SZINTELEN FOLYADÉK VAGY KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik erős ásványi savakkal vagy erős oxidálószerekkel érintkezve. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C4H10O / (CH3)3COH
Molekulatömeg: 74.1
Forráspont: 83° C
Olvadáspont: 25° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 4.1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.06
Lobbanáspont: 11° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 470° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-8.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 62 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(4); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-005-00-1; VESZÉLY; H225 H332 H319 H335; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-20-36/37; S: (2)-9-16-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019