« vissza a keresési eredmény listához  
BRÓMICSC: 0107 (2009 március)
CAS #: 7726-95-6
ENSZ #: 1744
EINECS #: 231-778-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.    NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Zihálás. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg.  Használjon légzésvédőt, zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. A ruházatot zárható tegye tartályba. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Homályos látás. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Belélegezve halálos
Lenyelése ártalmas lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a tüdőt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Csak az eredeti tartályban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BRÓM ICSC: 0107
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ FÜSTÖLGŐ VÖRÖS ~ BARNA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Az anyag a legtöbb szerves és szervetlen anyaggal reakcióba lép, tűz és robbanás veszélyt okozva. Megtámadja fémet, a gumi egyes formáit, a műanyagot és a bevonatokat. 

Képlet: Br2
Molekulatömeg: 159.8
Forráspont: 58.8° C
Olvadáspont: -7.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.1
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 4.0
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 23.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 2.0
Viszkozitás: 0.264 mm²/s 40° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. Inhalációja okozhat tüdőgyulladást. inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a légzőrendszerre és a tüdőre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; 0.2 ppm mint STEL.
EU-OEL: 0.7 mg/m³, 0.1 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 37.)
ÁK: 0.7 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 035-001-00-5; VESZÉLY; H300 H331 H317 H411 EUH031; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C, N; R: 26-35-50; S: (1/2)-7/9-26-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019