« vissza a keresési eredmény listához  
BENZ(a)PIRÉNICSC: 0104 (2014 április)
3,4-Benzpirén
Benzo(d,e,f)krizén
CAS #: 50-32-8
ENSZ #: 3077
EINECS #: 200-028-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

Lásd Megjegyzések. MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat
Genetikai károsodást okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Hűvösen. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
BENZ(a)PIRÉN ICSC: 0104
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HALVÁNYSÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. 

Képlet: C20H12
Molekulatömeg: 252.3
Forráspont: 496° C
Olvadáspont: 178.1° C
Sűrűség (20° C-on): 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: < 0.1 (csekély)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.04  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyag emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban, a növényekben és a puhatestűekben. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A Benz(a)pirén policiklikus aromás szénhirrogének (PAH-ok) komponenseként van jelen a környezetbeni, usually rendszerint tökéletlen égés vagy szerves anyagok, különösen fosszilis üzemanyagok és dohány pirolízise következtében. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 33).
ÁK: 0.002 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-032-00-3; VESZÉLY; H350 H340 H360FD H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-46-60-61-43-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019