« vissza a keresési eredmény listához  
BENZALDEHIDICSC: 0102 (2006 április)
Mesterséges mandula olaj
CAS #: 100-52-7
ENSZ #: 1990
EINECS #: 202-860-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  63° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  63° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. Hűvösen. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
BENZALDEHID ICSC: 0102
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat speciális feltételek között. Hevesen reagál alumíniummal, bázisokkal, vassal, oxidálószerekkel és fenollal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C7H6O / C6H5CHO
Molekulatömeg: 106.1
Forráspont: 179° C
Olvadáspont: -26° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben 25° C-on: csekély
Gőznyomás, Pa 26° C-on: 133
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
Lobbanáspont: 63° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 192° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.48  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 28).
ÁK: 5 mg/m³, CK: 10 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-012-00-5; FIGYELMEZTETÉS; H302; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22; S: (2)-24 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019