« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-IMINICSC: 0100 (2002 július)
Aziridin
Azaciklopropán
Dihidro-1H-azirin
CAS #: 151-56-4
ENSZ #: 1185
EINECS #: 205-793-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal vagy oxidáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet savakkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon nagy mennyiségű vizet, alkohol-rezisztens habot, port. Szén-dioxid használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Hányás. Sokk vagy ájulás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve savaktól, oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ETILÉN-IMIN ICSC: 0100
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat savak és oxidálószerek hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Égéskor mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag közepesen erős bázis. 

Képlet: C2H5N / CH2NHCH2
Molekulatömeg: 43.1
Forráspont: 56-57° C
Olvadáspont: -74° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 21.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.1
Lobbanáspont: -11° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 322° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.3-55
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.36  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a vesére és a májra. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA; 0.1 ppm mint STEL; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Az Etilénimin gőzök gátolatlanok és polimerizálódhatnak a szelepekben vagy lánggátlókban blokkolva a szelepeket.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 26).
ÁK: 0.9 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-001-00-1; VESZÉLY; H225 H350 H340 H330 H310 H300 H314 H411; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08 GHS05GHS09; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T+, N; R: 45-46-11-26/27/28-34-51/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: D, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019