« vissza a keresési eredmény listához  
ATRAZINICSC: 0099 (2009 november)
2-Klór-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin
6-Klór-N-etil-N'-(1-metiletil)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
2-Klór-4-etilamino-6-izopropilamino-s-triazin
CAS #: 1912-24-9
EINECS #: 217-617-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha a formulációk tűz/robbanásveszélyes oldószert tartalmaznak.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést (ha por, ne).  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Súlyos szemirritációt okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ATRAZIN ICSC: 0099
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat és nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C8H14ClN5
Molekulatömeg: 215.7
Forráspont: Normál nyomáson nincs; lebomlik hevítésre
Lásd Megjegyzések.
Olvadáspont: 173-177° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: (nem oldódik)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: (elhanyagolható)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.34  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat szöveti károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m3, mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A lebomlási hőmérsékletre nincs adat az irodalomban.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-068-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H373 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 43-48/22-50/53; S: (2)-36/37-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019