« vissza a keresési eredmény listához  
ALLIL-GLICIDIL-ÉTERICSC: 0096 (2018 május)
[(Propeniloxi)metil]oxirán
Allil-2,3-epoxipropil-éter
1-(Alliloxi)-2,3-epoxipropán
CAS #: 106-92-3
ENSZ #: 2219
EINECS #: 203-442-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  48° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  48° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, habot, szén-dioxidot, vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Álmosság. Letargia.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr. Vörösség. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt, szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Fejfájás, Tompaság. Álmosság. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorrskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Bőrirritáló hatású
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Súlyos szemkárosodást okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. Hűvösen. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
ALLIL-GLICIDIL-ÉTER ICSC: 0096
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Az anyag könnyen polimerizálhat. Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, savakkal és bázisokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H10O2
Molekulatömeg: 114.2
Forráspont: 154° C
Olvadáspont: -100° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.97
Oldékonyság vízben, g/100ml: 14 (szabadon oldódik)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.63
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 45° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 264° C
Robbanási határok, térf% levegőben: lásd Megjegyzések
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.46 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Maró hatású. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat központi idegrendszeri depressziót. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Genetikai károsodást okozhat embernél. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: rákkeltő kategória: 2; bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-004-00-2; VESZÉLY; H226 H351 H341 H361f H332 H302 H335 H315 H318 H317 H412; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68; S: (2)-24/25-26-36/37/39-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019