« vissza a keresési eredmény listához  
ALLIL-ALKOHOLICSC: 0095 (2000 április)
Vinil-karbinol
Propenil-alkohol
2-Propén-1-ol
CAS #: 107-18-6
ENSZ #: 1098
EINECS #: 203-470-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  21° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  21° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Látásvesztés. Súlyos, mély égések. Fénykerülés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ALLIL-ALKOHOL ICSC: 0095
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál szén-tetrakloriddal, salétromsavval és klórszulfonsavval. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C3H6O / CH2=CHCH2OH
Molekulatömeg: 58.1
Forráspont: 97° C
Olvadáspont: -129° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 21° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 378° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.5-18.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.17  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Okozhat helyi görcsöket és fájdalmat. A hatás késleltetett lehet. Az anyag hatással lehet a vesére és a májra. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
EU-OEL: 4,8 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 12,1 mg/m³, 5 ppm mint STEL; (bőr).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 11).
ÁK: 4.8 mg/m³, CK: 12.1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-015-00-6; VESZÉLY; H225 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H400; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 10-23/24/25-36/37/38-50; S: (1/2)-36/37/39-38-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019