« vissza a keresési eredmény listához  
AKRILNITRILICSC: 0092 (2001 március)
Cianoetilén
2-Propénnitril
Vinil-cianid
CAS #: 107-13-1
ENSZ #: 1093
EINECS #: 203-466-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős bázisokkal vagy erős savakkal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet erős bázisokkal vagy erős savakkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Hányás. Gyengeség. Görcsök. Mellkasi szorítás.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
AKRILNITRIL ICSC: 0092
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN VAGY HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál hevítésre, valamint fény és bázisok hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-cianidot és nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. Megtámadja a műanyagokat és a gumit. 

Képlet: C3H3N / CH2=CH-CN
Molekulatömeg: 53.1
Forráspont: 77° C
Olvadáspont: -84° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 7
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 11.0
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.05
Lobbanáspont: -1° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 481° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.0-17.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.25  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre és a májra. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: rákkeltő kategória: 2; bőr allergizáló (SH); bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag expozíciója cianid képződéshez vezethet.
Lásd ICSC 0671.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 8).
ÁK: 4.3 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-003-00-4; VESZÉLY; H225 H350 H331 H311 H301 H335 H315 H318 H317 H411; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T, N; R: 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53; S: 9-16-53-45-61; Megjegyzés: D, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019