« vissza a keresési eredmény listához  
AKRILAMIDICSC: 0091 (2013 október)
2-Propénamid
Vinilamid
Akrilsav-amid
Prop-2-énamid
CAS #: 79-06-1
ENSZ #: 2074
EINECS #: 201-173-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Gyengeség.  Használjon zárt rendszert vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Gyengeség. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja az idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Speciális csomagolás szükséges. 
AKRILAMID ICSC: 0091
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag hevesen polimerizál 85°C fölé hevítve vagy fény és oxidálószerek hatására. Reagál erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C3H5NO / CH2=CH-CONH2
Molekulatömeg: 71.1
Olvadáspont: 84.5° C
Sűrűség: 1.13 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 204 (nagyon jó)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.45
Lobbanáspont: 138° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 424° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.78  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Okozhat perifériás idegkárosodást. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.03 mg/m3, mint TWA; (bőr); (DSEN); A2 (gyanított emberi rákkeltő).
EU-OEL: 0.1 mg/m³ mint TWA; (bőr).
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 2; bőr allergizáló (SH); bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a halakra. 

MEGJEGYZÉSEK
Súlyos mérgezés csak nagy mennyiségek lenyelése esetén valószínű. Az észlelt tünetek: hallucinációk, alacsony vérnyomás, görcsök.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Tartós expozíció bőrhámlást, kiütéseket és akneszerű bőrgyulladást okoz.
A perifériás idegrendszer károsodásának reverzibilis tünetei lehetnek: bizonytalan járás, beszédzavar, zsibbadás, diszkoordináció, kézremegés végtag zsibbadás.
Más ENSZ szám: 3426 akrilamid oldat: Veszély osztály 6.1, Csomagolási csoport III. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 7).
ÁK: 0,1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), k (rákkeltő: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 616-003-00-0; VESZÉLY; H350 H340 H361f H301 H372 H332 H312 H319 H315 H317; Piktogram: GHS06 GHS08; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62; S: 53-45; Megjegyzés: D, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019