« vissza a keresési eredmény listához  
ACETILÉNICSC: 0089 (2003 augusztus)
Etin
CAS #: 74-86-2
ENSZ #: 1001
EINECS #: 200-816-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Használjon szikramentes kéziszerszámot! Láng-gátló kell, hogy megakadályozza a visszalobbanást az égőtől a palackhoz.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Letargia. Fejfájás. Fulladás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr      
Szem     Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális szigetelt gázpalack. 
ACETILÉN ICSC: 0089
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN GÁZ, ACETONBAN OLDVA NYOMÁS ALATT. 

Fizikai veszélyek
A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat. Lebomlik hevítésre és növekvő nyomásra. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel és fluorral és klórral fény hatására. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál rézzel, ezüsttel, higannyal és sóikkal. Ezzel ütés-érzékeny vegyületeket (acetanilideket) képez. 

Képlet: C2H2
Molekulatömeg: 26.0
Szublimációs pont: -84° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.12
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 4460
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.907
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 305° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.5-100
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.37  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Fulladás. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ehhez a gázhoz használt csővezetékek anyaga nem tartalmazhat 63%-nál több rezet.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Hegesztéshez való használatot követően a szelepet el kell zárni; rendszeresen ellenőrízni kell a csöveket, stb., és vizsgálni kell a szivárgást szappannal ésvízzel.
A technikai termék szennyezőket tartalmazhat, amelyek megváltoztatják az egészségi hatásokat; további információért lásd ICSC0694 Foszfin. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-015-00-0; VESZÉLY; H220; Piktogram: GHS02 GHS04; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+; R: 5-6-12; S: (2)-9-16-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019