« vissza a keresési eredmény listához  
ACETONITRILICSC: 0088 (2011 június)
Metil-cianid
Cianometán
Etánnitril
Metánkarbonitril
CAS #: 75-05-8
ENSZ #: 1648
EINECS #: 200-835-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel vagy erős oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon port, habot, szén-dioxidot. A víz hatástalan lehet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Gyengeség. Mellkasi szorítás. Légszomj. Szédülés. Hányinger. Hányás. Görcsök. Öntudatlanság. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemirritációt okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve savaktól, bázisoktól, erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
ACETONITRIL ICSC: 0088
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve vagy égéskor és forró felületekkel érintkezve. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-cianidot és nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál savakkal és bázisokkal. Ezzel mérgező és tűzveszélyes hidrogén-cianidot képez. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C2H3N / CH3CN
Molekulatömeg: 41.0
Forráspont: 82° C
Olvadáspont: -46° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1390 (nagyon jó)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 9.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.04
Lobbanáspont: 2° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 524° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.0-17
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.3
Viszkozitás: 0.35 cP 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre (gátlás). Okozhat görcsöket és légzési elégtelenséget. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérszegénységet. Az anyagnak hatása lehet a vesére, a májra és a pajzsmirigyre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 17 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 70 mg/m³, 40 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Oxigént csak speciálisan képzett elsősegélynyújtó vagy orvosi személyzet alkalmazhat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 6).
ÁK: 70 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-001-00-3; VESZÉLY; H225 H332 H312 H302 H319; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-20/21/22-36; S: (2)-16-36/37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019