« vissza a keresési eredmény listához  
ACETONICSC: 0087 (2009 április)
2-Propanon
Dimetil-keton
Metil-keton
CAS #: 67-64-1
ENSZ #: 1090
EINECS #: 200-662-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vizet, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Zavartság. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék.. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Szemirritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
ACETON ICSC: 0087
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Ha érintkezik erős oxidáló anyagokkal (mint ecetsav, salétromsav, hidrogén-peroxid) robbanásveszélyes peroxidokat fejleszt. Reagál kloroformmal és bromoformmal alapfeltételek között. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat. 

Képlet: C3H6O / CH3-CO-CH3
Molekulatömeg: 58.1
Forráspont: 56° C
Olvadáspont: -95° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 24
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Lobbanáspont: -18° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 465° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.2-13
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.24
Viszkozitás: 0.34 mm²/s 40° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat , permetezés vagy szétszórás esetén sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrszárazságot és repedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 250 ppm mint TWA; 500 ppm mint STEL; BEI van; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 1200 mg/m³, 500 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: B.
EU-OEL: 1210 mg/m³, 500 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 4).
ÁK: 1210 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-001-00-8; VESZÉLY; H225 H319 H336 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-9-16-26 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019