« vissza a keresési eredmény listához  
VINILIDÉN-KLORIDICSC: 0083 (2014 április)
1,1-Diklóretén
1,1-Diklóretilén
VDC
CAS #: 75-35-4
ENSZ #: 1303 (stabilizált)
EINECS #: 200-864-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve mérgező
Belégzése ártalmas lehet .
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat és a vesét
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Tűzbiztos módon. Sötétben tartandó. Hűvösen. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Tengerszennyező. 
VINILIDÉN-KLORID ICSC: 0083
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag könnyen képez robbanásveszélyes peroxidokat. Az anyag könnyen polimerizál hevítés következtében vagy oxigén, napfény, réz vagy alumínium hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Robbanhat hevítésre vagy lánggal érintkezve. Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró sósav és foszgén füstöket képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C2H2Cl2 / H2C=CCl2
Molekulatömeg: 97.0
Forráspont: 32° C
Olvadáspont: -122° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.25 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 66.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 2.5
Lobbanáspont: -25° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 530° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5.6-16
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.41  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a felső légutakat. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. Okozhat májfunkció károsodást és vesekárosodást. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy ennek emberen nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 8.0 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 8 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 20 mg/m³, 5 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám : 93.)
ÁK: 8 mg/m³, CK: 20 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-025-00-8; VESZÉLY; H224 H351 H332; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xn; R: 12-20-40; S: (2)-7-16-29-36/37-46; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019