« vissza a keresési eredmény listához  
1,1,2-TRIKLÓRETÁNICSC: 0080 (2009 április)
Vinil-triklóretán
béta-Triklóretán
CAS #: 79-00-5
ENSZ #: 2810
EINECS #: 201-166-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Lásd Megjegyzések.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet forró felületekkel.    Használjon port, vízpermetet, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Aspirációs veszély! Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Enyhe bőrirritáló hatású
Szemirritációt okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és fémektől. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
1,1,2-TRIKLÓRETÁN ICSC: 0080
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163) és foszgént (lásd ICSC 0007). Reagál erős bázisokkal, erős oxidálószerekkel és fémekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C2H3Cl3 / CHCl2CH2Cl
Molekulatömeg: 133.4
Forráspont: 114° C
Olvadáspont: -36° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.45 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.09
Robbanási határok, térf% levegőben: 6-15.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.35
Viszkozitás: 1.17 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. Az anyag hatással lehet a vesére és a májra. Okozhat működés károsodást. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrszárazságot és repedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 5,5 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: D; rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Nehezen meggyújtható, gyúlékony gőz/levegő keverékek alakulhatnak ki bizonyos körülmények között.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az anyag szaga és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-014-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H351 H332 H312 H302 EUH066; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/21/22-40-66; S: (2)-9-36/37-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019