« vissza a keresési eredmény listához  
KÉN-DIOXIDICSC: 0074 (2006 október)
Kénsav-anhidrid
Kén-oxid
CAS #: 7446-09-5
ENSZ #: 1079
EINECS #: 231-195-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Torokfájás. Nehézlégzés. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasskull;toxicexcl mark;warnenviro;aqua
FIGYELEM
Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat
Belélegezve halálos
Szem irritációt okoz
Károsítja a légutakat belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a légutakat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Szellőztetés a padló mentén. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Megjegyzés: 5 
KÉN-DIOXID ICSC: 0074
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ, SZINTELEN GÁZ VAGY SŰRITETT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben közepesen erős sav. Hevesen reagál nátrium-hidriddel. Megtámadja a műanyagot. 

Képlet: SO2
Molekulatömeg: 64.1
Forráspont: -10° C
Olvadáspont: -75.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4 (folyadék -10°C-on)
Oldékonyság vízben, ml/100ml 25° C-on: 8.5
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 330
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.25  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. Az anyag hatással lehet a légutakra. Okozhat asztma-szerű reakciót, reflexes gégegörcsöt és légzésleállást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.25 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 2.7 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 1.3 mg/m³, 0.5 ppm mint TWA; 2.7 mg/m³, 1 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
A szivárgó palackot NE locsolja vízzel (a palack korrodálódásának megelőzése érdekében).
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 176).
ÁK: 1,3 mg/m³, CK: 2,7 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-011-00-9; VESZÉLY; H331 H314; Piktogram: GHS04 GHS06 GHS05; Megjegyzés: U5.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23-34; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019