« vissza a keresési eredmény listához  
SZTIROLICSC: 0073 (2006 április)
Vinilbenzol
Feniletilén
Etenilbenzol
CAS #: 100-42-5
ENSZ #: 2055
EINECS #: 202-851-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  31° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Lásd Megjegyzések.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  31° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon száraz port. Használjon habot. Használjon szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Gyengeség. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Belégzése ártalmas .
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltehetően rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a központi idegrendszert és a májat
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Sötétben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Tengerszennyező. 
SZTIROL ICSC: 0073
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - SÁRGA OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. Az anyag polimerizálhat melegítésre, fény, oxidálószerek, oxigén és peroxidok hatására. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a gumit, a rezet és a réz ötvözeteket. 

Képlet: C8H8 / C6H5CHCH2
Molekulatömeg: 104.2
Forráspont: 145° C
Olvadáspont: -30.6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.91
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.03
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.67
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 31° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 490° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-6.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.0  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Ezen anyag expozíciója fokozhatja a zaj halláskárosító hatását. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; 20 ppm mint STEL; (OTO); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 86 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); rákkeltő kategória: 5; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
A sztirol monomer gőzök gátolatlanok és polimerizálódhatnak a szelepekben és láng-gátlókban, blokkolva a szelepeket.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 282).
ÁK: 86 mg/m³, CK: 172 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet mandulasav: 450 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Munkahét végén. Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-026-00-0; VESZÉLY; H226 H361d H332 H372 (hallószerv) H315 H319; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-20-36/38; S: (2)-23; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019