« vissza a keresési eredmény listához  
FENOLICSC: 0070 (2017 április)
Karbolsav
Hidroxibenzol
CAS #: 108-95-2
ENSZ #: 1671
EINECS #: 203-632-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  79° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.  79° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Légszomj. Nehézlégzés. Öntudatlanság. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Kerülje el a por és a köd belégzését. Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Súlyos bőrégés. Zsibbadtság. Görcsök. Ájulás. Eszméletlenség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Az anyag eltávolításához használjon polietilén-glikol 300-at vagy növényi olajat. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Látásvesztés. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égések a szájban és a torokban. Görcsök. Hasi fájdalom. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Károsítja a központi idegrendszert, a szívet és a vesét
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
Légúti irritációt okozhat
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FENOL ICSC: 0070
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, SZINTELEN - SÁRGA VAGY HALVÁNY RÓZSASZIN KRISTÁLYOK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben gyenge sav. Reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H6O / C6H5OH
Molekulatömeg: 94.1
Forráspont: 182° C
Olvadáspont: 41° C
Sűrűség: 1.06 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 84 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 47
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 79° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 715° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-9.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.46  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a szívre és a vesére. Okozhat görcsöket, kómát, szív rendellenességet, légzési elégtelenséget és ájulást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra, a vesére és az idegrendszerre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; csírasejt mutagén csoport: 3B.
EU-OEL: 8 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 16 mg/m³, 4 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Más ENSZ számok: 2312 (olvadt), 2821 (oldat).
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 132).
ÁK: 8 mg/m³; CK: 16 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetó határértéke(i):
Vizelet fenol: 144 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-001-00-2, VESZÉLY; H341 H331 H311 H301 H373 H314; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, C, Xn; R: 23/24/25-34-48/20/21/22-68; S: (1/2)-24/25-26-28-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019