« vissza a keresési eredmény listához  
ÓZONICSC: 0068 (2009 április)
CAS #: 10028-15-6
EINECS #: 233-069-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circleskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
Belélegezve halálos
Szemirritációt okoz
Károsítja a tüdőt belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Elkülönítve minden anyagtól. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
ÓZON ICSC: 0068
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN VAGY KÉKES GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik melegítve. Ezzel oxigént képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál szervetlen és szerves vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a gumit. 

Képlet: O3
Molekulatömeg: 48.0
Forráspont: -112° C
Olvadáspont: -193° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat éberség és teljesítőképesség zavarát. A gáz inhalációja okozhat tüdőödémát. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. A folyadék fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A gáz ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (könnyű munka): 0.1 ppm mint TWA; (mérsékelt munka): 0.08 ppm mint TWA; (nehéz munka): 0.05 ppm mint TWA.
TLV: (2 óránál kevesebb munka): 0.2 ppm mint TWA.
TLV: A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a növényekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 252).
ÁK: 0,2 mg/m³, CK: 0,2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019