« vissza a keresési eredmény listához  
DINITROGÉN-OXIDICSC: 0067 (2015 június)
Dinitrogén-monoxid
Dinitrogén-oxid
Hiposalétromossav-anhidrid
Nitrogén-oxidul
Kéjgáz
CAS #: 10024-97-2
ENSZ #: 1070 (komprimált)
EINECS #: 233-032-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Eufória. Álmosság. Szédülés. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. Ha folyadék: NE itassa fel fűrészporral vagy más gyúlékony anyaggal! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecylinder;gasexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a vért és az idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Elkülönítve redukálószerektől és gyúlékony anyagoktól. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
DINITROGÉN-OXID ICSC: 0067
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer 300°C felett. Hevesen reagál redukálószerekkel és egyes gyúlékony anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: N2O
Molekulatömeg: 44.0
Forráspont: -88.5° C
Olvadáspont: -90.8° C
Sűrűség (a folyadék forráspontja alatt): 1.28 kg/l
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 1.2
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 5060
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.53  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a csontvelőre és az idegrendszerre. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 180 mg/m³, 100 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Más ENSZ szám: 2201 Dinitrogén-oxid, hűtött folyadék. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 109).
ÁK: 180 mg/m³, CK: 360 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019