« vissza a keresési eredmény listához  
NIKKEL-KARBONILICSC: 0064 (2017 április)
Nikkel-tetrakarbonil
CAS #: 13463-39-3
ENSZ #: 1259
EINECS #: 236-669-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  Tűz és robbanás kockázatát okozza 60°C fölé való hevítés. A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. A folyadék és a gőz belobbanhat direkt napfény hatására.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Szédülés. Mellkasi fájdalom. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Légszomj. Izomfájdalom. Gyengeség. Görcsök. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Belélegezve halálos
Belélegezve rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsíthatja a tüdőt és az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Tartsa inert gáz alatt. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
NIKKEL-KARBONIL ICSC: 0064
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat 60° C fölé hevítve. Az anyag spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Lebomlik savakkal érintkezve. Ezzel erősen mérgező szén-monoxidot (lásd ICSC 0023) képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. A levegőn oxidálódva lerakodásokat képez, amelyek peroxidálódnak és tűzveszélyt okoznak. 

Képlet: C4NiO4 / Ni(CO)4
Molekulatömeg: 170.7
Forráspont: 43° C
Olvadáspont: -25° C
Elbomlik >50° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.3
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 0.02 (gyakorlatilag oldhatatlan)
Gőznyomás, kPa 25.8° C-on: 53
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 3.0
Lobbanáspont: <-20° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 60° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-34 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a légutakat. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a tüdőre és a központi idegrendszerre. Okozhat izomgyengeséget, delíriumot és görcsöket. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Okozhat kóros működést. Ez az anyag belélegezve emberi rákkeltő. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Ni, plafon érték): 0.05 ppm mint STEL; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelõ spray azonnali alkalmazását orvos vagy általa felhatalmazott személy által.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 230 - Nikkel szervetlen vegyületei, Ni-re számítva).
ÁK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag) k (rákkeltő: 1/B).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vizelet nikkel: 0,051 mikromol/l Mintavétel ideje: Munkahét végén.Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 028-001-00-1; VESZÉLY; H225 H351 H360D H330 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: E.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T+, N; R: 61-11-26-40-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019