« vissza a keresési eredmény listához  
NIKKEL(II)-SZULFÁTICSC: 0063 (2017 április)
Nikkel(2+)-szulfát
CAS #: 7786-81-4
ENSZ #: 3077
EINECS #: 232-104-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    Lásd Kémiai veszélyek.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést (ha por, ne).  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Szédülés. Fejfájás, Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat belégzés esetén
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a légzőrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Elkülönítve oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NIKKEL(II)-SZULFÁT ICSC: 0063
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA ~ ZÖLD KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 848° C-on. Így mérgező kén-trioxid és nikkel-monoxid füstöket képez. Lásd: ICSC 0926. Lásd: ICSC 1202. Reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az oldat vízben gyenge sav. 

Képlet: NiSO4
Molekulatömeg: 154.8
Olvadáspont: Nincs; lebomlik 848°C-on
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 3.7 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 29.3 (szabadon oldódik) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt, a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az aeroszol ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyagnak hatása lehet az orr melléküregekre. Okozhat gyulladást és fekélyesedést. Ez az anyag belélegezve emberi rákkeltő. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Ni, belélegezhető frakció): 0.1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
330 °C hőmérsékletig a kristályvízet tartalmazó nikkel(II)-szulfát a teljes viztartalmát fokozatosan elveszti.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akinek allergiás tünetei voltak ettől az anyagtól, kerüljön el minden további érintkezést nikkellel, nikkel vegyületekkel és más fém pl. rézvegyületekkel.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
Ezen akártyán lévő ajánlások vonatkoznak a Nikkel-szulfát-hexahidrátra (CAS 10101-97-0) és heptahidrátra (CAS 10101-98-1) is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 230 - Nikkel szervetlen vegyületei, Ni-re számítva)
ÁK: 0,01 mg/m³ (mint Ni). Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vizelet nikkel: 0,051 mikromol/l. Mintavétel ideje: Munkahét végén. Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 028-009-00-5; VESZÉLY; H350 H341 H360D H372 H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 22-40-42/43-50/53; S: (2)-22-36/37-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019