« vissza a keresési eredmény listához  
NIKKELICSC: 0062 (2017 április)
CAS #: 7440-02-0
EINECS #: 231-111-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Por formában tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.    Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon száraz homokot, száraz port. Szén-dioxid használata TILOS! Víz használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Feltehetően belélegezve rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Hűvösen. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
NIKKEL ICSC: 0062
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTSZINŰ FÉMES FÉNYES VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál savakkal. Ezzel tűzveszélyes hidrogént képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Így mérgező nikkel-monoxid füstöket képez. Lásd: ICSC 0926. Égéskor mérgező gázokat és gőzöket képez, beleértve nikkel(II)-oxidot (lásd ICSC 0926) és nikkel-karbonilt (lásd ICSC 0064). 

Képlet: Ni
Atomtömeg: 58.7
Forráspont: 2730° C
Olvadáspont: 1455° C
Sűrűség: 8.9 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 37° C-on: 1.1 (gyakorlatilag oldhatatlan) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. A füst inhalációja okozhat tüdőgyulladást. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyagnak hatása lehet a légzőrendszerre. Okozhat krónikus légúti gyulladást és fibrózist. Ez az anyag belélegezve lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 1.5 mg/m3, mint TWA; A5 (nem gyanított emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Magas hőmérsékleten mérgező nikkel(II)-oxid füstök keletkezhetnek (lásd ICSC 0926).
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Akinek allergiás tünetei voltak ettől az anyagtól, kerüljön el minden további érintkezést nikkellel, nikkel vegyületekkel és más fém pl. rézvegyületekkel.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 230 - Nikkel szervetlen vegyületei, Ni-re számítva).
ÁK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet nikkel: 0,051 mikromol/l. Mintavétel ideje: Munkahét végén. Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 028-002-00-7; VESZÉLY; H351 H372 H317; Piktogram: GHS08 GHS07  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 40-43; S: (2)-22-36 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019