« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-GLIKOL-MONOMETILÉTERICSC: 0061 (2003 augusztus)
2-Metoxietanol
Glikol-monometiléter
Metil-glikol
EGME
Metil-celloszolv
CAS #: 109-86-4
ENSZ #: 1188
EINECS #: 203-713-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  39° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  39° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság. Hányás. Gyengeség.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Sötétben tartandó. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ETILÉN-GLIKOL-MONOMETILÉTER ICSC: 0061
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit és a bevonatokat. 

Képlet: C3H8O2 / CH3OCH2CH2OH
Molekulatömeg: 76.1
Forráspont: 125° C
Olvadáspont: -85° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.96
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.83
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 39° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 285° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.3-24.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.503  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a vérre, a csontvelőre, a vesére és a májra. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vérre és a csontvelőre. Okozhat vérszegénységet és vérsejt károsodást. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; (bőr); BEI van.
MAK: 3.2 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: B.
EU-OEL: 1 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 123).
ÁK: 3,16 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-011-00-4; VESZÉLY; H226 H360FD H332 H312 H302; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 60-61-10-20/21/22; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019