« vissza a keresési eredmény listához  
DIKLÓRMETÁNICSC: 0058 (2017 április)
Metilén-klorid
DCM
CAS #: 75-09-2
ENSZ #: 1593
EINECS #: 200-838-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Lásd Megjegyzések. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Bizonyos körülmények között robbanásveszélyes. Lásd Megjegyzések. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűz és robbanás kockázatát okozza.  NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek. Lásd Megjegyzések.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Gyengeség. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr. Vörösség. Égő érzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Fájdalom. Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Károsítja a központi idegrendszert, a vért, a májat, a szívet és a tüdőt
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a központi idegrendszert
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
DIKLÓRMETÁN ICSC: 0058
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ NAGYON ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve vagy égéskor és forró felületekkel érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163), foszgént (lásd ICSC 0007) és szén-monoxidot (lásd ICSC 0023). Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős bázisokkal és fémekkel, mint alumínium por és magnézium por. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: CH2Cl2
Molekulatömeg: 84.9
Forráspont: 40° C
Olvadáspont: -97° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.3 (20°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.3 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 47.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.9
Öngyulladási hőmérséklet: 605° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 13-22
Lásd Megjegyzések.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.25
Viszkozitás: 0.32 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a vérre, a májra, a szívre és a tüdőre. Az expozíció okozhat szén-monoxid mérgezést. Okozhat működés károsodást. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat tudati szint csökkenést és halált. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); (bőr).
MAK: 180 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 5; terhességi kockázati csoport: B.
EU-OEL: 353 mg/m³, 100 ppm mint TWA; 706 mg/m³, 200 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 97).
ÁK: 353 mg/m³, CK: 706 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), k (rákkeltő: 2).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet Diklórmetán; 3,5 mikromol/l. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-004-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H351; Piktogram: GHS08  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 40; S: (2)-23-24/25-36/37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019