« vissza a keresési eredmény listához  
METANOLICSC: 0057 (2018 május)
Metil-alkohol
Karbinol
Faszesz
CAS #: 67-56-1
ENSZ #: 1230
EINECS #: 200-659-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Megjegyzések.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Gyengeség. Látászavar. Álmosság. Légszomj. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse a szennyezett ruházatot bőséges vízzel (tűzveszély). Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve mérgező
Belégzése ártalmas .
Károsítja a központi idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Hűvösen. Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
METANOL ICSC: 0057
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, savakkal és redukálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: CH4O / CH3OH
Molekulatömeg: 32.0
Forráspont: 65° C
Olvadáspont: -98° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.79
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 12.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 9° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 440° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 6-50
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.74
Viszkozitás: 0.544 mPa 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat eszméletvesztést. Az expozíció okozhat vakságot és halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Okozhat állandó vagy visszatérő fejfájást és látásromlást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 200 ppm mint TWA; 250 ppm mint STEL; (bőr); BEI van.
EU-OEL: 260 mg/m³, 200 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: 130 mg/m³, 100 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Nem világító, kékes lánggal ég.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 199).
ÁK: 260 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet metanol; 940 mikromol/l. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-001-00-X; VESZÉLY; H225 H331 H311 H301 H370; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019